ความสำคัญของการพูด

การพูดมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุกเพศทุกวัยทุกภาษาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทำอะไรในการสื่อสารมนุษย์ต่างมีภาษาที่พูดออกไปในการสื่อสารที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติ ประกอบกิจการงานใด ตลอดจนการคบหาสมาคมกัน มนุษย์เราจะใช้การสื่อสารทางการพูดกัน เรียกอีกนัยยะหนึ่งว่ามารยาทในการพูด มารยาทในการพูดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.มารยาทในการพูดระหว่างบุคคล 2.มารยาทการพูดในที่สาธารณะ ซึ่งการพูดทั้ง 2 ประเภทนี้ ยังแตกแขนงออกไปเป็นการพูดในลักษณะไหน สถานการณ์ที่ควรพูด การใช้คำพูดที่ถูกกาลเทศะ ในยุคปัจจุบัน องค์กรหลายแห่งต้องอาศัยบุคคลที่มีทักษะในการพูดที่ดี แก้ไขสถานการณ์ได้เป็น พูดในด้านบวกแก่องค์กร ตลอดจนพูดไม่ทำร้ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มาทำงานด้านการสื่อสารประสานงานโดยตรง เพื่อประโยชน์ที่ดีต่อองค์กร ทำให้ผู้คนหันมาสนใจเรียนรู้ศิลปะการพูด เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและบุคลิกภาพของตนเองและองค์กรในด้านที่ดี บริษัท สยามทาเล้นต์ จำกัด จึงจัดอบรมคอร์สการพูดให้กับผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อองค์กร ไม่ว่าจะด้านอาชีพงานพิธีกร ผู้ดำเนินรายการ ต้องอาศัยการเรียนรู้การพูดในขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญ ยกตัวอย่างหากผู้สนใจงานด้านพิธีกร จะต้องเรียนรู้ว่า การพูดในแต่ละงานควรกล่าวขึ้นต้นและจบอย่างไร กล่าวชมเชยให้เกียรติใครบ้าง อีกทั้งพิธีกรสถานีวิทยุโทรทัศน์ต้องรักษาเวลาในการพูดสามารถปูพื้นฐานของเรื่องนั้นๆได้อย่างกระชับและเข้าใจในระยะเวลาที่กำหนด ให้เกียรติผู้ร่วมดำเนินรายการ แขกที่มาร่วมรายการ เป็นต้น เห็นได้ว่าการพูดนั้นไม่ได้มีบทบาทต่อกลุ่มคนใดกลุ่มหนึ่ง หรือคนใดคนหนึ่ง แต่การพูดนั้นมีอิทธิพลต่อกลุ่มคนหลากหลายอาชีพในแวดวงกว้าง ฉะนั้นพื้นฐานของคนเราเริ่มจากปรับ Mind set การเป็นนักสื่อสารที่ดี เริ่มจากการเรียนรู้ ได้ใช้จริง เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ที่เปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัย กับ บริษัท สยามทาเล้นต์ จำกัด

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart